ALGEMENE VOORWAARDEN.

Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel West Brabant,  door de eigenaar van ART OFF, verder in de brief genoemd ART OFF.

1.TOEPASSELIJKHEID.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt

afgeweken, zijn slechts van kracht voorzover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Met in achtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij geschillen Is het Nederlandse recht van toepassing, indien nodig kunnen geschillen voor gelegd worden bij

de Rechtbank in Breda.

2.AANBIEDINGEN.

zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Wij behouden ons ten alle tijde het recht om de prijzen, inhoud van de verpakkingen,

modellen en kleuren te wijzigen alsmede producten uit de handel te nemen.

3. LEVERING.

Levering geschiedt uitsluitend  à contant of onder rembours. Tenzij anders overeengekomen.Bij levering onder rembours c.q. op rekening van producten  beneden de 150 € netto worden verzendkosten en rembourskosten in rekening gebracht. Bij leveringen boven de 150€  netto worden alleen rembourskosten in rekening gebracht. Zendingen geschieden voor eigen risico van de wederpartij. Distributeurs betalen ten allen tijden verzendkosten per colli, verzekering is voor rekening en verantwoordelijkheid van de koper.

4. BACK_ORDERS/NALEVERING.

Producten die niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden en moeten dus opnieuw besteld worden.

5. PRIJZEN.

Alle in de prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W.  drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud.

6 REKLAME.

Reclames dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst der producten aan ons te worden gemeld. Bij gebreke daarvan wordt de

wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Zijn zaken geheel of gedeeltelijk gebruikt dan worden zij geacht te zijn

goedgekeurd. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

Retourzendingen zijn voor kosten van de koper en op eigen risico.

7. SCHADEVERGOEDING / AANSPRAKELIJKHEID

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in het geval van niet, niet volledig of niet goede levering hoe ook, onverminderd ons recht

alsnog te leveren hetgeen door de tegenpartij is bedongen. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten. Adviezen, instructies, berekeningen,  opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verwerking,

bevestiging, enz,van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven. Wij kunnen nimmer

aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door het gebruik van producten in het algemeen alsmede ondeskundig

danwel verkeerd verbruik.

8. RETOURZENDIGEN.

Geleverde en geaccepteerde producten worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Wij hebben het recht vrachtkosten van retourzendingen in rekening te brengen.Klachten dienen uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden

gemeld. Bij gebreke wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en vervalt de klachtenperiode. Zijn producten

(geheel of gedeeltelijk) gebruikt dan worden zij geacht te zijn geaccepteerd. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de koper.

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

Alle geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan,

ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt of in andere zaken zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere

zaken ten allen tijde mede eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde zaken.

10. BETALING.

Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur steeds 14 dagen na factuurdatum. De tegenpartij wordt geacht na verloop

 van deze termijn of de anders overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te zijn.

 Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijn wordt de wederpartij 1% over de contractsom aan administratiekosten verschuldigd met een minimum van € 20,- ongeacht de duur van de overschrijding en ongeacht het hierna bepaalde.

Indien de wederpartij niet uiterlijk op de 14e dag na factuurdatum heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 4%.

Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar in geval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat

van faillissement wordt verklaard. Zijn onderneming liquideert of ( gedeeltelijk ) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld,

dan wel indien zijnen laste beslag wordt gelegd.

Creditnota’s worden niet uitbetaald of overgemaakt, maar worden in mindering gebracht op de eerstvolgende order.

11. ZEKERHEID EN ONTBINDING.

Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van een overeenkomst bij wanbetaling van de tegenpartij of een gegronde vrees daarvoor, onze nog

niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor tijdige betaling van zaken. Indien de wederpartij met enige verplichting, welke dan ook, waaronder die tot

verschaffen van zekerheid in gebreke is, zijn alle facturen, terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere leveranties

 deugdelijke zekerheid te verlangen.

12. KOSTEN.

Alle eventuele kosten, waaronder incasso-, deurwaarder-, advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, zijn begrepen,

 welke door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen zijn te laste van de

wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom,  met een minimum van € 40,- waaromtrent geen bewijs

behoeft te worden aangevoerd, zij zijn verschuldigd vanaf het moment waar op de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

13. EIGENDOMSRECHTEN.

Niets uit de handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven mag gekopieerd nog vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming

van ART OFF. Productbenamingen en gebezigde namen in de productlijnen van ART OFF mogen niet gebruikt nog vermenigvuldigd worden.

14. AUTORISATIE.

Opleidingen in en in/of verkoop van producten en systemen welke door ART OFF op markt worden gebracht kan alleen door die

personen en/of bedrijven welke schriftelijk zijn geautoriseerd door ART OFF.

15. GARANTIE.

Elektrische apparaten die defect zijn binnen de periode van 6 maanden, kunnen ter reparatie worden aangeboden, mits aan de volgende

punten wordt voldaan ; Klachten moeten schriftelijk worden gemeld, retour-/verzendkosten worden door de afnemer betaald, de aankoopbon of factuur moeten worden overlegt, wij behouden ons het recht te bepalen of het defect wel of niet onder de garantie  valt, indien de reparatie

onder garantie valt, staan wij in voor de reparatiekosten.

16. AANSPRAKELIJKHEID.

Gebruikers van de producten aanvaarden hierbij op de hoogte te zijn van de eventuele gevoeligheid- cq allergieën van deze producten.

17. GEBRUIKMAKEN LOGO’S EN AFBEELDINGEN.

Het is niet toegestaan logo’s en/of afbeeldingen van diverse merken door elkaar te gebruiken of te combineren. Wanneer u een afbeelding

gebruikt dient daar altijd het logo van het  merk bij te staan.

18. AFZEGGINGEN / ANNULERINGEN.

Alle afzeggingen/annuleringen, moeten schriftelijk, minimaal 48 uur,  voor aanvang cq levering te geschieden. Bij niet afzeggen/annuleren en niet opdagen voor een afspraak en/of opleiding word de volledige kosten doorbelast aan wederpartij. Indien men de inschrijving tbv een opleiding ongedaan wenst te maken, dient dit met een aangetekend schrijven te geschieden. Indien de annulering plaats vind binnen één maand voor aanvang is men 25% van het totale lesgeld verschuldigd. Bij annulering tot twee weken voor aanvang is men 50% van het totale lesgeld verschuldigd, Daarna is met het gehele lesgeld verschuldigd, ook indien men er niet daadwerkelijk aan de opleiding heeft deelgenomen
Aantal 0